Herinrichting project Molenblok in Wadenoijen van start

maandag, 09 mei 2022
Middle section

In Wadenoijen, vlakbij Tiel, vind je het terrein Molenblok. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en gelegen aan weerszijden van de A15 bij afslag 31 Wadenoijen. Staatsbosbeheer heeft de wens om door oppervlakkige maaiveldverlaging de huidige graslanden om te vormen tot een gebied waar de natuur zich beter kan ontwikkelen. Door de winning van klei verlagen we het maaiveld en creëren we een goede bodem voor natuurontwikkeling.

Start van het werk

Onlangs zijn we gestart met de uitvoering: de herinrichting van het gebied door kleiwinning. Al sinds 2017 zijn we bezig met het project ‘Molenblok’ en in 2018 zijn de vergunningen verleend. Het heeft dus even op zich laten wachten. Eind vorige week zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Vanwege het broedseizoen is vlak voor de start een ecologische terreininspectie uitgevoerd. We verwachten eind juli 2022 met de herinrichting klaar te zijn.

Uitvoering van het werk

Het grondverzet voeren we uit met een hydraulische graafmachine en shovel. De eerste stap is het afgraven van de bovengrond. Vervolgens is het afgraven van klei en zandig materiaal aan de beurt. De klei die geschikt is voor de keramische industrie wordt per vrachtwagen over de openbare weg afgevoerd. Het zandige materiaal bewaren we voor de afwerking van de nieuw te graven watergangen. Tot slot plaatsen we de bovengrond terug.

Klei voor bakstenen en gevelstenen

De uitvoering heeft wat langer op zich laten wachten, omdat de klei uit het project aanvankelijk was bestemd voor regionale dijkversterkingsprojecten. Veelal was het hier alleen mogelijk de klei per schip aan te voeren. En doordat de uitvoering van een aantal andere projecten nog niet is opgestart, is ervoor gekozen om de klei ergens anders voor te gebruiken. De klei is bestemd voor de grofkeramische industrie. Dit houdt in dat de klei naar steenfabrieken gaat en wordt gebruikt om er bakstenen en gevelstenen van te maken.  

Plannen herinrichting

De bestaande bosschages en bomen op de plek van de voormalige molenlocatie aan de westzijde blijven gehandhaafd. Het gebied Molenblok ontleent hieraan immers haar naam. Het maaiveld komt ongeveer 60 cm lager te liggen, zodat de wortelzone van nieuwe bomen en planten in contact komt te staan met het grondwater. In het plangebied bevindt zich kwalitatief goed, basenrijk grondwater (lokale of regionale kwel). Om deze kwel te kunnen benutten, graven we twee brede watergangen. De bodem en taluds werken we af met zanderig materiaal. Zo komt deze kwel in de nieuwe watergangen terecht.

Aantrekkelijk leefgebied voor flora en fauna

Door deze combinatie kan een interessante begroeiing ontstaan met waterviolier en bijbehorende amfibieën en libellen. De watergangen verbinden we niet met de bestaande watergangen buiten de werkgrens. Hiermee voorkomen we het contact met voedselrijk oppervlaktewater. De herinrichting zorgt voor een aantrekkelijk leefgebied voor flora en fauna. 

Images

Meer weten?

Neem contact op met Wim Vermeule, tel. 024 3488860 of e-mail: w.vermeule@delgromij.nl. Of met Jildert Hijlkema, tel. 024 3488852 of e-mail: j.hijlkema@k3.nl

Hoe kunnen wij u helpen?