In twee deelgebieden van de Oosterhoutse Waarden willen we samen met Staatsbosbeheer een herinrichting doen om de natuurwaarden van het gebied te vergroten.

Content Paragraphs

Plan voor natuurontwikkeling

Natuur en water de ruimte geven, zodat er meer verschillende soorten planten en dieren er hun thuis vinden. Dat is wat Staatsbosbeheer en K3 met de extra natuurontwikkeling in een deel van de Oosterhoutse Waarden voor ogen hebben. Het gaat om de Dorpspolder en de Oostelijke Polder. Wij kunnen de gewenste natuurontwikkeling voor Staatsbosbeheer realiseren door klei- en zandwinning.

Huidige situatie

De Oosterhoutse Waarden bestaan uit een circa 2 kilometer lange uiterwaard, ter hoogte van Oosterhout en Nijmegen Noord. In de her in te richten delen van de uiterwaard zijn nu weinig verschillende soorten planten en dieren te vinden. Het bestaat nu uit graslanden en ruigtes, een aantal (doorbraak)kolken die omgroeid zijn door wilgen en populieren en een voormalige zandwinplas. Belangrijke natuurwaarden bevinden zich op de oeverwal van de landtong. Hier zijn waardevolle stroomdalgraslanden aanwezig. Dit zijn soortenrijke, relatief open, grazige begroeiingen langs het stroomgebied van rivieren. Ook bevinden zich langs de Waal mooie steilranden.

Kans voor natuurontwikkeling

Wij zien goede kansen om op de gronden van Staatsbosbeheer de natuur in de Dorpspolder en de Oostelijke Polder te versterken. Dat willen we doen door in de Dorpspolder een deel van de kleilaag af te graven, en in de Oostelijke Polder een deel van de zandlaag. Voor deze gebieden is een eerste plan uitgewerkt om de natuurwaarden te vergroten en een gevarieerder landschap te maken. Het idee is een waterrijk natuurgebied waar het fijn wandelen en struinen is, net als in de huidige situatie. De bestaande wandelroutes via de zomerkades en Oude Dorpsstraat zijn ingepast in het plan.    

Idee Dorpspolder (westzijde) 

Hier is het plan om in een gebied van ruim 5 hectare, gelegen tussen de oeverwal en de Zandkolk, de klei af te graven. Hierdoor ontstaan (droge) zandige terreinen die een ideale groeiplaats vormen voor verschillende planten. In de lagere delen kan riviermoeras zich ontwikkelen.  Foto: streefbeeld moerassig gebied 

Idee Oostelijke Polder

Grenzend aan de zuidoostzijde van de Verburgtkolk is eerder een laagte aangelegd. Door langere periodes van laagwater staat dit deel steeds vaker droog. Met de aanleg van een diepere geul met flauwe oevers krijgt natte natuur hier de ruimte. Ideaal voor watervogels, steltlopers en reigerachtigen. Deze zogenaamde overstromingsvlakte die hier gemaakt kan worden en waar water langer vastgehouden wordt, is ook een wens van de provincie Gelderland.  

Inrichtingsplan

  1. Laagdynamische riviernatuur
  2. Overstromingsvlakte op 7.00 + NAP
  3. Dorpspolder: natuurontwikkeling door kleiwinning
  4. Redoute (haalbaarheid wordt nog onderzocht)
  5. Hoogwatervluchtplaats ca. 13.00 + NAP
  6. Duiker / oud sluisje

Winning van klei en zand is financiële drager voor de herinrichting

Door klei- en zandwinning kunnen we de herinrichting realiseren. Het afgraven van klei zorgt voor goede omstandigheden voor natuurontwikkeling. De diepere geul met natuurvriendelijke oevers wordt gemaakt door ook zand af te graven. Klei en zand zijn belangrijke grondstoffen voor de Nederlandse bouwsector. Denk aan dakpannen, aanleg van wegen, bouw van huizen en aanleg van sportvelden. Klei is ook geschikt als materiaal voor dijkverzwaringen.

Eerdere herinrichting

In het verleden hebben wij in de Oosterhoutse Waarden, ten noorden van Nijmegen, in een gebied van 135 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Deze herinrichting werd gedaan voor het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)’, met als doel een brede natuurverbinding langs de Waal. Dit project is grotendeels in 2015 opgeleverd. Momenteel vormen we hier alleen nog de oude zandwinplas om tot natuurgebied. Dit wordt gedaan door onze dochteronderneming Grondbank GMG, in opdracht van de gemeente Nijmegen. 

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar

Title
Partner in dit project