In het westelijk deel van de Schoutenwaard, tussen Randwijk en Opheusden, willen we de basis leggen voor een gevarieerd natuurgebied. Door kleiwinning realiseren we een ondiepe geul, flauwe oeverzones en riviermoeras om zo het natuurgebied uit te breiden.

Content Paragraphs

Eenheid terugbrengen en natuur versterken

Tussen 2007 en 2009 is in het oostelijke deel van de Schoutenwaard een grote nevengeul gegraven. Dit is gedaan in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. In deze periode is het westelijke deel van de Schoutenwaard buiten de herinrichting gebleven. Door nu ook het westelijke deel van de Schoutenwaard te herinrichten, willen we enerzijds de eenheid in de Schoutenwaard terugbrengen en anderzijds het natuurgebied uitbreiden en versterken.

Placeholder image

Vergroten van de biodiversiteit

Door het gebied qua inrichting in lijn te brengen met het oostelijke deel, kunnen we een groter, aaneengesloten natuurgebied creëren. De schaalgrootte van dit natuurgebied brengt mooie kansen voor vergroting van de biodiversiteit met zich mee. Door een deel van de klei in het gebied te winnen, willen we een nevengeul aanleggen waarin de natuur zich kan ontwikkelen.

Straks zien we hier wellicht de kwartelkoning, watersnip, kluut, kleine plevier, groenpootruiter en bosruiter. En door de aanwezigheid van moeras en natuurlijke (bloemrijke) graslanden, maken we het gebied ook interessant voor weidevogels als de veldleeuwerik, gele kwikstaart en de wulp en watervogels zoals de lepelaar, ganzen, zwanen en diverse eendensoorten.

Kleiwinning als drager

De winning van klei is de drager van het plan. Het afgraven van de klei schept gunstige voorwaarden voor natuurontwikkeling en natuurbeleving. Zo wordt de eenheid in inrichting van het gebied vergroot. Door de kleiwinning wordt het gebied iets verlaagd waardoor er meer water in het gebied komt en er nattere zones ontstaan. Daardoor kunnen zich makkelijker moeraszones ontwikkelen. Ook komt door de kleiwinning de zandlaag bloot te liggen, waarop allerlei plantensoorten goed gedijen.

Duurzame grondstof

De klei wordt afgevoerd naar steenfabrieken, waar er dakpannen en bakstenen van gemaakt worden. Ook is klei geschikt als materiaal voor dijkverzwaringen. Door de verkoop van de klei wordt de natuurontwikkeling in de Schoutenwaard dus gefinancierd. Zo besparen we maatschappelijke kosten en levert het nieuwe (rivier)natuur op.

Stand van zaken

In april 2022 hebben we vergunningsaanvragen ingediend bij de verschillende overheden. Wil je de ingediende aanvragen inzien? Dan kun je deze opvragen bij Koen Akkerman of Jildert Hijlkema. Hun contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

De verschillende overheden doen nu eerst een ontvankelijkheidstoets. Dat betekent dat zij bekijken of de ingediende vergunningaanvragen volledig zijn en aan alle eisen voldoen. Is dat het geval, dan wordt per vergunningaanvraag een ontwerpbesluit opgemaakt door de betreffende overheid. Vervolgens komen de vergunningaanvragen ter inzage te liggen; eerst als ontwerpbesluit en daarna als definitief besluit. Deze besluiten worden elk 6 weken ter visie gelegd.  Niet alle besluiten komen tegelijkertijd ter inzage te liggen. Dat is afhankelijk van de tijd die de verschillende overheden nodig hebben voor de ontvankelijkheidstoets. Dat maakt dat een exacte planning nog niet te geven is. Wij zorgen er in ieder geval voor dat alle besluiten die ter inzage komen te liggen, ook op deze pagina worden geplaatst.

Paragraphs

Koen Akkerman

Projectleider

Jildert Hijlkema

Gebiedsontwikkelaar

Title
Samenwerkingspartner